Правила за поверителност

1. Обща информация

Настоящата декларация за поверителност се отнася за обработването на лични данни от Perceptyx, заедно с предприятията, в които има дялово участие или свързаните лица на компанията, наричани от тук нататък заедно Perceptyx. Ангажираме се да гарантираме, че нашата услуга е открита, честна и прозрачна. В тази връзка, считаме, че е важно да разберете за какви цели събираме личните Ви данни. Това е описано от нас по прозрачен начин в настоящата декларация за поверителност. Настоящата декларация за поверителност може да се променя периодично при нови събития, които го налагат.

2. Как използваме личните Ви данни като администратор на лични данни?

В общия случай използваме Вашето име и данни за контакт, кореспонденция с нас, технически данни относно използването на уебсайтове и нашите инструменти (като например IP адреси). Вашите лични данни се обработват от Perceptyx в качеството на администратор на лични данни за следните цели. Данните се използват и съхраняват единствено за тези цели.

3. Как използваме личните Ви данни като организация, обработваща лични данни?

Perceptyx е лицето, което обработва данни от името на нашите клиенти. Като обработващ лични данни, Perceptyx действа според желанията на клиентите и не определя целта за обработването и личните данни, които се използват за стартиране на проучвания. Съществуват обаче две основни цели.

4. Кой принцип на законосъобразност на обработването се прилага?

Perceptyx обработва лични данни, само ако има правно основание да го направи. Прилагат се следните принципи:

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

В общия случай не споделяме Вашата лична информация с трети страни. Споделяме лични данни, само ако това е необходимо за изпълнение на нашите услуги или ако имаме законово задължение да го направим. В тези случаи споделяме данни с:

6. За какъв период Perceptyx съхранява Вашите лични данни?

Perceptyx запазва Вашите лични данни за ограничен период от време и ще изтрием или анонимизираме тази информация, след като тя вече не ни е необходима за целите, за които я обработваме.

7. Как защитаваме личните Ви данни?

Предприели сме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим личните Ви данни от случайно или неправомерно обработване, като гарантираме, че:

Perceptyx разполага със сертификат по ISO 27001.

8. Вашите права за достъп, промяна, изтриване и възразяване срещу обработването на личните Ви данни

Можете да поискате достъп, да поправите, изтриете или ограничите личните данни, предоставени от Вас или от Вашия работодател. Всички искания, свързани с отговорите на проучването, трябва да бъдат насочени към администратора на лични данни (Вашия работодател). Освен това разполагате със следните права:

Моля, изпратете отделен имейл за всяко искане до privacy@perceptyx.com, ако желаете да упражните някое от своите права. Ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото право. Ако имате оплакване относно начина, по който Perceptyx обработва личните Ви данни, можете да го докладвате на: customersupport@perceptyx.com. Ако това не доведе до желания резултат, можете също да подадете жалба до националния надзорен орган.

9. Къде обработваме Вашите лични данни?

Perceptyx е организация, работеща на световния пазар, със седалище в Съединените американски щати. Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват в САЩ или в ЕС, където разполагаме с обекти или където сме ангажирали доставчици на услуги.

В някои случаи личните данни на граждани от Европейския съюз могат да бъда изпращани извън територията на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), но винаги съгласно предпазните мерки на стандартните договорни клаузи и рамките за защита на личните данни между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ, които гарантират, че страна, намираща се в САЩ, защитава Вашите лични данни в съответствие с принципите, съгласувани между правителството на Съединените американски щати и Европейската комисия.

10. Рамка за защита на личните данни на САЩ

Perceptyx отговаря на изискванията на рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, както и между Швейцария и САЩ, определена от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и съхранението на лична информация, прехвърляна от Европейския съюз и Швейцария към Съединените американски щати. Perceptyx притежава сертификат, издаден от Министерството на търговията, в уверение на това, че спазва принципите на Рамката за защита на личните данни. В случай на разминаване между условията на настоящата политика и принципите на Рамката за защита на личните данни, за водеща се приема Рамката за защита на личните данни. За да научите повече за нашата Програма за защита на личните данни, както и за да прегледате нашия сертификат, моля посетете: https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx получава или обработва данни за човешки ресурси от Швейцария за използване в контекста на трудовите правоотношения съгласно Рамката за защита на личните данни и приема да сътрудничи на Швейцарския федерален комисар за защита на данните и информацията и да се съобразява със съветите, предоставени от тези органи, по отношение на тези данни. Perceptyx спазва принципите на Рамката за защита на личните данни за всички по-нататъшни прехвърляния на лични данни от ЕС и Швейцария, включително разпоредбите относно отговорността при по-нататъшно прехвърляне. Perceptyx продължава да носи отговорност в съответствие с принципите на Рамката за защита на личните данни, ако представители - трети страни, наети от нас за обработка на такива лични данни от наше име, го направят по начин, несъвместим с принципите на Рамката за защита на личните данни, освен ако не докажем, че не сме отговорни събитието, причинило съответните щети. В съответствие с принципите на Рамката за защита на личните данни, Perceptyx се ангажира да разглежда жалби относно събирането или използването на Вашата лична информация. Perceptyx освен това се ангажира да отнася неразрешените жалби по Рамката за защита на личните данни към JAMs - медиатор за алтернативно разрешаване на спорове със седалище на територията на Съединените американски щати. Ако не получите своевременно потвърждение относно жалбата си от нас или ако нашето решение не Ви удовлетворява, моля, свържете се или посетете https://www.jamsadr.com/ за допълнителна информация или за подаване на жалба. Услугите на JAMs са напълно безплатни за Вас. Perceptyx се подчинява на правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия на САЩ (FTC).