ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Přehled

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů společností Perceptyx a jejími možnými spolupracujícími subjekty a pobočkami, dále společně uváděnými jako společnost Perceptyx. Jsme zavázání zajistit, aby naše služby byly otevřené, poctivé a transparentní. V této souvislosti věříme, že je důležité, abyste porozuměli účelům, pro které shromažďujeme Vaše osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů to popisujeme transparentním způsobem. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny, pokud to vyžaduje další vývoj.

2. Jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje jako správce?

Obecně používáme Vaše jméno a kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi, technické podrobnosti o používání webových stránek a našich nástrojů (například IP adresy). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Perceptyx, jako správcem údajů, pro následující účely. Osobní údaje jsou používány a ukládány pouze pro tyto účely.

3. Jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje jako zpracovatel údajů?

Společnost Perceptyx působí jako zpracovatel v zastoupení svých zákazníků. Jako zpracovatel jedná společnost Perceptyx v souladu s požadavky svých zákazníků a neurčuje účel zpracování údajů ani to, které osobní údaje používáme pro realizaci průzkumů. Existují však dva hlavní účely.

4. Jaké zákonné povinnosti se vztahují na zpracování údajů?

Společnost Perceptyx zpracovává osobní údaje pouze v případě, pokud k tomu má právní podklad. K tomu se vztahují následující principy:

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

V zásadě nezpřístupňujeme Vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze tehdy, pokud je to nutné pro realizaci našich služeb nebo pokud máme zákonnou povinnost toto zpřístupnění umožnit. V takovém případě zpřístupníme údaje:

6. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy u společnosti Perceptyx?

Společnost Perceptyx uchovává Vaše osobní údaje po omezenou dobu a poté, kdy již nebude nutné Vaše osobní údaje uchovávat pro účely zpracování, budou údaje anonymizovány nebo vymazány.

7. Jak zajišťujeme bezpečnost Vašich osobních údajů?

Pro ochranu Vašich osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zpracováním jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, která zajišťují, aby:

Společnost Perceptyx je držitelem certifikace ISO 27001.

8. Vaše práva na přístup, úpravu a vymazání osobních údajů a námitky ohledně zpracování osobních údajů

Můžete požádat o přístup, úpravu, vymazání nebo omezení osobních údajů, které jste nám poskytli Vy nebo Váš zaměstnavatel. Všechny požadavky týkající se odpovědí v rámci průzkumu směřujte na správce údajů (svého zaměstnavatele). Máte rovněž následující práva:

Pokud chcete využít jakékoliv ze svých práv, zašlete své požadavky e-mailem na adresu privacy@perceptyx.com. Na Váš požadavek odpovíme v souladu s příslušným zákonem. Pokud máte stížnost ohledně způsobu, jakým společnost Perceptyx zpracovává Vaše osobní údaje, můžete to oznámit na adresu customersupport@perceptyx.com. Jestliže to nepovede k požadovanému výsledku, můžete rovněž podat stížnost národnímu dozorovému úřadu.

9. Kde provádíme zpracování Vašich osobních údajů?

Společnost Perceptyx je organizace s globální působností se sídlem ve Spojených státech. Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány ve Spojených státech nebo v zemích EU, ve kterých máme pobočky nebo si tam najímáme dodavatele služeb.

V některých případech mohou být osobní údaje rezidentů ze zemí EU převedeny mimo Evropský hospodářský prostor (European Economic Area, „EEA“), ale vždy je to provedeno s ochranou pomocí standardních smluvních doložek rámce Štítu na ochranu soukromí EU – USA a rámce Štítu na ochranu soukromí Švýcarsko – USA, které zajišťují, aby subjekt umístěný ve Spojených státech ochránil Vaše osobní údaje v souladu s principy dohodnutými mezi vládou Spojených států a Evropskou komisí.

10. Štít USA na ochranu soukromí

Společnost Perceptyx jednala v souladu s rámcem Štítu na ochranu soukromí EU – USA a rámcem Štítu na ochranu soukromí Švýcarsko – USA, dle pokynů Ministerstva obchodu Spojených států, ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů převedených ze zemí Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. Společnost Perceptyx potvrdila Ministerstvu obchodu, že se principy Štítu na ochranu soukromí bude řídit. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito zásadami na ochranu údajů a principy Štítu na ochranu soukromí mají přednost principy Štítu na ochranu soukromí. Pokud se chcete dovědět více o programu Štítu na ochranu soukromí a vidět naši certifikaci, navštivte prosím webové stránky na adrese https://www.privacyshield.gov/.

Společnost Perceptyx dostává a zpracovává osobní údaje lidských zdrojů ze Švýcarska pro použití v souvislosti se zaměstnaneckými vztahy v souladu se Štítem na ochranu soukromí a spolupracuje se švýcarským federálním komisařem pro ochranu osobních údajů a informací. Ohledně ochrany osobních údajů jedná v souladu s pokyny vydávanými tímto úřadem. Společnost Perceptyx při dalším předávání osobních údajů ze zemí EU a Švýcarska jedná v souladu s principy Štítu na ochranu soukromí, a dále rovněž v souladu s ustanoveními ohledně odpovědnosti při předávání osobních údajů. Společnost Perceptyx nese odpovědnost v souladu s principy Štítu na ochranu soukromí v případě, že některá námi najatá třetí strana provádí zpracování těchto osobních údajů naším jménem způsobem, který neodpovídá principům Štítu na ochranu soukromí, pokud neprokážeme, že naše společnost není odpovědná za jednání, při kterém došlo ke vzniku škody. V souladu s principy Štítu na ochranu soukromí se společnost Perceptyx zavazuje k vyřešení stížností ohledně námi prováděného shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů. Společnost Perceptyx je dále povinna postoupit nevyřešené stížnosti JAMs (Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) jako alternativnímu poskytovateli řešení sporů ve Spojených státech. Pokud od nás nedostanete v přiměřeném čase ozVámení ohledně své stížnosti nebo pokud není stížnost vyřešena k vaší spokojenosti, kontaktujte JAMs nebo navštivte webové stránky https://www.jamsadr.com/, kde se dozvíte více informací nebo můžete podat stížnost. Služby JAMs jsou Vám poskytovány zdarma. Společnost Perceptyx podléhá pravomocem v oblasti vyšetřování a prosazování práva svěřeným Federální obchodní komisi (FTC) Spojených států.