Privacybeleid

1. Overzicht

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door Perceptyx met zijn mogelijke deelnemingen en gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk Perceptyx genoemd. We streven ernaar dat onze diensten open, eerlijk en transparant zijn. In deze context vinden wij het belangrijk dat u begrijpt voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. In deze privacyverklaring hebben wij dit op een transparante manier beschreven. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen hier aanleiding toe geven.

2. Hoe gebruiken wij als beheerder uw persoonlijke gegevens?

Over het algemeen gebruiken we uw naam en contactgegevens, correspondentie met ons, technische details over het gebruik van websites en onze tools (zoals IP-adressen). Uw persoonlijke gegevens worden door Perceptyx, als beheerder, verwerkt voor de volgende doeleinden: De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en opgeslagen.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens als verwerker?

Perceptyx verwerkt gegevens namens onze klanten. Als verwerker handelt Perceptyx volgens de wensen van de klant en is niet verantwoordelijk voor het doeleinde van de verwerking en het soort persoonlijke gegevens dat wordt gebruikt voor het lanceren van enquêtes. Er zijn echter twee hoofddoelen

4. Welke wettelijkheid van verwerking is van toepassing?

Perceptyx verwerkt alleen persoonsgegevens als er een wettelijke basis voor die verwerking is. De volgende principes zijn van toepassing:

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

In principe delen wij uw informatie niet met derden. We delen alleen persoonlijke gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als we daartoe wettelijke verplicht zijn. In dat geval zullen we gegevens delen met:

6. Hoe lang bewaart Perceptyx uw persoonlijke gegevens?

Perceptyx bewaart uw persoonlijke gegevens voor een beperkte tijd en we zullen deze informatie verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden van de verwerking.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwerking, door ervoor te zorgen dat:

Perceptyx is ISO 27001 gecertificeerd.

8. Uw rechten op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U kunt verzoeken om toegang tot en rectificatie, verwijdering of beperking van persoonlijke gegevens die u of uw werkgever aan ons heeft verstrekt. Alle verzoeken met betrekking tot de antwoorden op enquêtes moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder (uw werkgever). U heeft ook de volgende rechten:

Stuur voor elk afzonderlijk verzoek een e-mail naar privacy@perceptyx.com in het geval u uw rechten wilt uitoefenen. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de huidige wetgeving. Als u een klacht heeft over de manier waarop Perceptyx uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u dit melden via customersupport@perceptyx.com. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ook een klacht indienen bij een nationale toezichthoudende autoriteit.

9. Waar verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Perceptyx is een wereldwijd opererende organisatie en heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de VS of in de EU waar we faciliteiten hebben of dienstverleners inschakelen.

In sommige gevallen kunnen persoonlijke gegevens van EU-ingezetenen worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar altijd onder de beschermingsmechanismen van de standaardcontractbepalingen van het Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkader, dat ervoor zorgt dat een partij in de VS uw persoonlijke gegevens beschermt in overeenstemming met principes die zijn overeengekomen tussen de Amerikaanse overheid en de Europese Commissie.

10. Het VS-privacyschild

Perceptyx voldoet aan het Europees-Amerikaanse en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkader zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Perceptyx is door het Ministerie van Handel gecertificeerd in relatie tot zijn naleving van privacyschildprincipes. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de privacyschildprincipes, zijn de privacyschildprincipes van toepassing. Bezoek https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze certificering te bekijken

Perceptyx ontvangt of verwerkt gegevens van personeelszaken van Zwitserland voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie onder het privacyschild en stemt ermee in samen te werken met de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris en het advies van deze autoriteiten met betrekking tot deze gegevens op te volgen. Perceptyx voldoet aan de privacyschildprincipes voor alle verdere overdrachten van persoonlijke gegevens vanuit de EU en Zwitserland, inclusief de bepalingen inzake verdere aansprakelijkheid voor overdracht. Perceptyx blijft aansprakelijk, in overeenstemming met de privacyschildprincipes, wanneer externe agenten die we inschakelen om dergelijke persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de privacyschildprincipes, tenzij we kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen die tot schade hebben geleid. In overeenstemming met de privacyschildprincipes verbindt Perceptyx zich ertoe klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Perceptyx heeft verder toegezegd onopgeloste klachten met betrekking tot het privacyschild door te verwijzen naar JAMs, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons heeft ontvangen, of als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met of bezoek https://www.jamsadr.com/ voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMs worden u gratis aangeboden. Perceptyx is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).