ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prehľad

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Perceptyx s možnými účastníckymi podielmi a pridruženými spoločnosťami, ďalej spoločne označované ako Perceptyx. Zaviazali sme sa, že naše služby budú otvorené, čestné a transparentné. V tejto súvislosti sme presvedčení, že je dôležité, aby ste pochopili, s akým cieľom zhromažďujeme vaše osobné údaje. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov popisujeme ich zhromažďovanie transparentným spôsobom. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže z času na čas zmeniť, ak to bude vyžadovať aktuálny vývoj situácie.

2. Ako používame vaše osobné údaje v roli kontrolóra?

Vo všeobecnosti používame vaše meno a kontaktné údaje, korešpondenciu s nami, technické údaje o používaní webových stránok a našich nástrojov (napr. IP adresy). Perceptyx v roli kontrolóra spracováva vaše osobné údaje s nasledovným cieľom. Tieto údaje sa používajú a uchovávajú len s týmto cieľom.

3. Ako používame vaše osobné údaje v roli spracovateľa?

Perceptyx je spracovateľom v záujme našich klientov. Spoločnosť Perceptyx v roli spracovateľa koná na základe želania klienta a sama nerozhoduje o účele spracovania ani o použití osobných údajov obsiahnutých v prieskumoch. Existujú však dva hlavné ciele.

 • Spúšťanie prieskumov Osobné údaje zamestnancov našich klientov spracovávame s cieľom spúšťania prieskumov a môžu obsahovať napríklad meno, pohlavie, emailovú adresu, pracovné zaradenie a dobu trvania pracovného pomeru.
 • Podávanie správ o prieskumoch Účelom prieskumov je získať prehľad zhromaždením odpovedí. Tieto prieskumy sú dôverné a na individuálnej úrovni o nich neposkytujeme informácie. Pri informovaní vždy používame prahovú hodnotu, aby nebolo možné spojiť odpovede s konkrétnou osobou. Ak sami prezradíte svoju totožnosť prostredníctvom identifikovateľných poznámok v otvorených otázkach; ak sa budete vyhrážať, alebo budete predstavovať hrozbu pre seba alebo pre iných ľudí, dôvernosť zaniká.
 • 4. Ktorá zákonnosť spracovávania sa uplatňuje?

  Perceptyx spracováva osobné údaje len vtedy, ak existuje právny základ pre spracovanie. Platia tieto zásady:

  5. Kto má prístup k vašim údajom?

  Vaše informácie v princípe nezdieľame so žiadnymi tretími stranami. Osobné údaje zdieľame len vtedy, ak je to potrebné na poskytovanie našich služieb, alebo ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť. V takom prípade budeme zdieľať údaje s:

  6. Ako dlho Perceptyx uchováva vaše osobné údaje?

  Spoločnosť Perceptyx uchováva vaše osobné údaje len na dobu určitú a keď už tieto informácie nie sú potrebné na účely spracovania, vymažeme ich alebo anonymizujeme.

  7. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

  Prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrany vašich osobných údajov pred neúmyselným alebo nezákonným spracovaním tým, že sme zabezpečili nasledovné:

  Perceptyx je držiteľom certifikátu ISO 27001.

  8. Vaše práva na prístup, úpravu, vymazanie a námietku v súvislosti s osobnými údajmi

  Kedykoľvek môžete požiadať o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, ktoré ste nám, alebo vášmu zamestnávateľovi, poskytli. Všetky žiadosti týkajúce sa odpovedí prieskumu by mali byť adresované správcovi údajov (vášmu zamestnávateľovi). Rovnako máte tieto práva:

  Všetky vaše požiadavky posielajte na emailovú adresu privacy@perceptyx.com v prípade, ak by ste chceli uplatniť niektoré z vašich práv. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak sa chcete sťažovať na spôsob, akým Perceptyx spracováva vaše osobné údaje, môžete tak vykonať cez emailovú adresu customersupport@perceptyx.com. Ak tento postup nevedie k žiadanému výsledku, môžete podať sťažnosť aj vnútroštátnemu dozornému orgánu.

  9. Kde spracovávame vaše osobné údaje?

  Perceptyx je globálna prevádzková organizácia so sídlom v Spojených štátoch. Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracovávať v USA alebo v EÚ na miestach, kde máme pracoviská, alebo kde si najímame poskytovateľov služieb.

  V niektorých prípadoch sa osobné údaje obyvateľov EÚ môžu preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ale vždy podľa záruk štandardných zmluvných doložiek rámca štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA a rámca štítu ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, ktoré zabezpečujú, že strana so sídlom v USA chráni vaše osobné údaje v súlade so zásadami dohodnutými medzi vládou Spojených štátov a Európskou komisiou.

  10. Štít USA na ochranu osobných údajov

  Perceptyx vyhovuje rámcu štítu na ochranu osobných údajov medzi EU a USA a rámcu štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, ktoré vydalo Ministerstvo obchodu USA v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných údajov prenášaných z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Spoločnosť Perceptyx potvrdila Ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady štítu na ochrany súkromia. Ak existuje rozpor medzi podmienkami v týchto zásadách ochrany osobných údajov a zásadách štítu ochrany osobných údajov, platia zásady štítu ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o štíte ochrany osobných údajov a pozrieť si našu certifikáciu, navštívte stránku https://www.privacyshield.gov/.

  Spoločnosť Perceptyx prijíma alebo spracováva údaje o ľudských zdrojoch zo Švajčiarska na použitie v kontexte pracovnoprávneho vzťahu na základe štítu na ochranu osobných údajov a súhlasí s tým, že bude spolupracovať so švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácií a bude dodržiavať odporúčania týchto orgánov týkajúce sa týchto údajov. Spoločnosť Perceptyx dodržiava zásady štítu ochrany osobných údajov vo všetkých ďalších prenosoch osobných údajov z EÚ a Švajčiarska, vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalší prenos. Spoločnosť Perceptyx zostáva zodpovedná v súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov, ak by zástupcovia tretích strán, ktorí sa zúčastňujú na spracúvaní týchto osobných údajov v našom mene, konali spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami štítu ochrany osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila škodu. Spoločnosť Perceptyx sa v súlade so zásadami štítu ochrany osobných údajov zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Spoločnosť Perceptyx sa ďalej zaviazala odkázať nevyriešené sťažnosti na ochranu osobných údajov na spoločnosť JAMs, alternatívneho poskytovateľa pre riešenie sporov v Spojených štátoch. Ak od nás nedostanete včasné potvrdenie o prijatí vašej sťažnosti, alebo ak sme vašu sťažnosť nevybavili k vašej spokojnosti, obráťte sa, prosím, na stránku https://www.jamsadr.com/, kde získate viac informácií a kde môžete podať sťažnosť. Služby JAMs sú poskytované bezplatne. Perceptyx podlieha vyšetrovacím a rozhodovacím právomociam Federálnej obchodnej komisie USA (FTC).