INTEGRITETSPOLICY

1. Översikt

Denna sekretesspolicy gäller för behandling av personuppgifter av Perceptyx med dess eventuella deltagande intressen och dotterbolag, nedan kallade Perceptyx. Vi åtar oss att säkerställa att vår tjänst är öppen och ärlig. I detta sammanhanget anser vi att det är viktigt att du förstår i vilka syften vi samlar in dina personuppgifter. I denna sekretesspolicy beskriver vi detta på ett öppet sätt. Sekretesspolicyn kan komma att om ny utveckling ger upphov till detta.

2. Hur använder vi dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig?

I allmänhet använder vi ditt namn och kontaktuppgifter, korrespondens med oss, tekniska detaljer om användningen av webbplatser och våra verktyg (t.ex. IP-adresser). Dina personuppgifter bearbetas av Perceptyx, som personuppgiftsansvarig, för följande ändamål. Uppgifterna används och lagras endast för dessa ändamål.

3. Hur använder vi dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig?

Perceptyx är en personuppgiftsansvarig på uppdrag av våra kunder. Som personuppgiftsansvarig agerar Perceptyx enligt klienternas önskemål och bestämmer inte syftet med behandlingen och personuppgifterna som vi använder för att lansera undersökningar. Det finns dock två huvudsyften.

4. Vilken laglig bearbetning gäller?

Perceptyx bearbetar bara personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandling. Följande principer gäller:

5. Vem har tillgång till dina uppgifter?

I princip delar vi inte din information med tredje part. Vi delar bara personuppgifter om det är nödvändigt för utförandet av våra tjänster eller om vi har en juridisk skyldighet. I sådana fall kommer vi att dela uppgifterna med:

6. Hur länge lagrar Perceptyx dina personuppgifter?

Perceptyx behåller dina personuppgifter under en begränsad tid och vi kommer att radera eller anonymisera denna information efter att det inte längre är nödvändigt för bearbetningsändamålet.

7. Hur säkrar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig bearbetning genom att säkerställa att:

Perceptyx innehar ett ISO 27001-intyg.

8. Dina rättigheter till åtkomst, ändring, radering och invändning av personuppgifter

Du kan begära att få åtkomst, korrigera, radera eller begränsa personuppgifter som du eller din arbetsgivare har tillhandahållit oss. Alla förfrågningar angående undersökningssvar ska riktas till den personuppgiftsansvarige (din arbetsgivare). Du har också följande rättigheter:

Skicka ett e-postmeddelande till privacy@perceptyx.com för varje förfrågan om du vill utöva någon av dina rättigheter. Vi kommer att besvara din förfrågan i enlighet med tillämplig lag. Om du har ett klagomål om hur Perceptyx bearbetar dina personuppgifter kan du rapportera detta till customersupport@perceptyx.com . Om detta inte leder till ett önskat resultat kan du också lämna in ett klagomål till din lokal tillsynsmyndighet.

9. Var bearbetar vi dina personuppgifter?

Perceptyx är en global operativ organisation med sitt huvudkontor i USA. Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i USA eller i EU där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer.

I vissa fall kan personuppgifter från EU-invånare överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men de är alltid skyddade under standardkontraktsbestämmelserna som gäller inom EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, som säkerställer att en part som är belägen i USA skyddar dina personuppgifter i enlighet med principer som överenskommits mellan USA:s regering och Europeiska kommissionen.

10. U.S. Privacy Shield

Perceptyx följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA. Perceptyx har intygat till handelsdepartementet att det följer principerna om sekretessskydd. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och att principerna om sekretessskydd ska gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vårt intyg besöker du https://www.privacyshield.gov/.

Perceptyx tar emot eller bearbetar information om mänskliga resurser från Schweiz för användning i samband med anställningsförhållandet under sekretesskyddet och samtycker till att samarbeta med den schweiziska federala dataskydds- och informationskommissionen och följa råden som sådana myndigheter har gett med avseende på dessa uppgifter. Perceptyx följer principerna om sekretessskydd för alla vidareöverföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelser om ansvar för vidareöverföring. Perceptyx förblir ansvarig i enlighet med principerna för sekretesskydd om tredjepartsombud som vi anlitar för att bearbeta sådan personuppgifter på våra räkning gör det på ett sätt som inte överensstämmer med principerna för sekretesskydd, såvida vi inte bevisar att vi inte är ansvariga för händelsen som ledde till skadan. I överensstämmelse med sekretessskyddsprinciperna åtar sig Perceptyx att lösa klagomål som rör vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Perceptyx har vidare åtagit sig att hänvisa olösta klagomål om sekretesskydd till JAMs, en alternativ tvistlösningsleverantör i USA. Om du inte får ett snabbt bekräftande av ditt klagomål från oss eller om vi inte har åtgärdat ditt klagomål till din tillfredsställelse ska du kontakta eller besöka https://www.jamsadr.com/ för mer information eller för att skicka in ett klagomål. JAM:s tjänster tillhandahålls kostnadsfritt till dig. Perceptyx är föremål för utrednings- och verkställighetsbefogenheter från den amerikanska federala handelskommissionen (FTC).